REGLEMENTEN EN VOORWAARDEN N’JOY HEALTHY LIVING & SPORTS

1. N’Joy Healthy Living & Sports

N’Joy Healthy Living & Sports is de handelsnaam van de eenmanszaak N’Joy Healthy Living & Sports  (KvK nr. 68477473). Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar N’Joy Healthy Living & Sports wordt bedoeld de eenmanszaak N’Joy Healthy Living & Sports (KvK nr. 68477473).

2. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door het invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier, door het versturen van onze betaal- en activatielink(s) of door een verstuurde factuur.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving en wordt na de afgesproken periode automatisch beëindigd. Er is geen stilzwijgende verlenging.
 3. De overeenkomst is persoonsgebonden. Trainingen en/of mental coaching-sessies zijn niet overdraagbaar aan een ander persoon.

3. Afspraken/trainingen en afwezigheid

 1. Het programma van N’Joy Healthy Living & Sports staat centraal. Als klant ben je niet verbonden aan een vaste N’Joy Healthy Living & Sports Coach.
 2. Alle trainingen zijn op afspraak. Je bent zelf verantwoordelijk om de trainingen in te plannen.
 3. Discipline vinden we belangrijk. Mocht je echter een afspraak toch niet kunnen nakomen, dan mag deze tot 24 uur voorafgaande aan de afspraak verplaatst worden. Deze training wordt dan in principe in dezelfde week ingehaald.
 4. Indien je binnen 24 uur afzegt, dan wordt dit beschouwd als een afgewerkte training die niet meer ingehaald kan worden.
 5. Heb je een kleine blessure (bijvoorbeeld een verstuikte enkel, stijve nek of verrekte pols), dan gaan trainingen gewoon door, uiteraard in aangepaste vorm.
 6. Heb je een langdurige zware blessure of ernstige ziekte, meld dit dan direct bij je N’Joy Healthy Living & Sports Coach. In overleg wordt er naar een passende oplossing gezocht.
 7. Als de N’Joy Healthy Living & Sports Coach afwezig is, mag je er vanuit gaan dat er een goede vervanger komt. In het geval er geen vervanging beschikbaar is, worden de trainingen opgeschort totdat een N’Joy Healthy Living & Sports Coach de trainingen weer kan hervatten. Iedere N’Joy Healthy Living & Sports Coach zal zich zo goed mogelijk inzetten voor de gezonde lifestyle van de klant.

4. Financieel

 1. Je kan er voor kiezen om alle verschuldigde termijnen voor de gehele contractperiode in één keer of in gelijke maandelijkse termijnen via Ideal te voldoen.
 2. Indien je kiest voor betaling voor de gehele contractperiode in één keer, dan krijg je een korting van 10% op het totaalbedrag. De betaling moet dan wel binnen acht dagen na het inleveren van het inschrijfformulier bij N’Joy Healthy Living & Sports  zijn bijgeschreven. Betaal je later dan acht dagen, dan komt deze korting te vervallen.
 3. Bij niet tijdige ontvangst door N’Joy Healthy Living & Sports  van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de factuur nogmaals aangeboden. Indien je, ook na in gebreke te zijn gesteld met een termijn van vijftien dagen, alsnog niet aan je betalingsverplichting voldoet, ben je in verzuim en worden incassokosten met een minimum van € 40,00 in rekening gebracht. N’Joy Healthy Living & Sports  is vanaf dat moment gerechtigd de vordering uit handen te gegeven ter incasso.
 4. Indien je in verzuim bent door een betalingsachterstand, kan N’Joy Healthy Living & Sports de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Een en ander laat herberekening van de weekprijs in verband met het terugvallen in een andere kortingscategorie, conform artikel 4.2, onverlet.

5. Opzegging

 1. Opzeggen is mogelijk met een opzegtermijn van 2 maanden per 1e van de maand.
 2. In geval van opzegging dien je rekening te houden met het feit dat eventuele kortingen waar je recht op had (zoals de 10%  korting bij volledige betaling binnen acht dagen conform artikel 4.2) met terugwerkende kracht komen te vervallen.
 3. Directe opzegging na binding overeenkomst conform artikel 2.1: Een factuur voor administratieve kosten á € 5,- per persoon vanwege inschrijvingen in onze systemen alsmede een intakegesprek de somma € 60,- zal verstuurd worden en dient binnen de wettelijke termijn van 30 dagen voldaan te worden.

6. Beëindiging door N’Joy Healthy Living & Sports  

N’Joy Healthy Living & Sports  behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door N’Joy Healthy Living & Sports , je de toegang tot de N’Joy Healthy Living & Sports -vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen. Een en ander laat herberekening van de (week)prijs in verband met het vervallen van kortingen conform artikel 4.2 onverlet.

7. Schade/aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. De N’Joy Healthy Living & Sports  Coach bespreekt van te voren de trainingen en oefeningen. Deelname aan het programma is vrijwillig en op eigen risico. N’Joy Healthy Living & Sports kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel, blessure of ongeval van welke aard dan ook, ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan de vestiging.
 2. N’Joy Healthy Living & Sports verwacht dat je voldoende gezond bent om de lessen/trainingen te volgen. Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele medische toestemming om te gaan sporten in de N’Joy Healthy Living & Sports vestiging of daarbuiten.
 3. N’Joy Healthy Living & Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van jouw persoonlijke eigendommen.

8. Persoonsgegevens

 1. N’Joy Healthy Living & Sports  verwerkt jouw persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. N’Joy Healthy Living & Sports verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van N’Joy Healthy Living & Sports en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van N’Joy Healthy Living & Sports .
 3. Je hebt een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van jouw verwerkte persoonsgegevens. N’Joy Healthy Living & Sports  kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Je kan een bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan jouw N’Joy Healthy Living & Sports -vestiging.

9. Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met N’Joy Healthy Living & Sports  aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de vestiging van jouw N’Joy Healthy Living & Sports  is gevestigd.

Winkelwagen
%d bloggers liken dit:
Enable Notifications OK No thanks